Мреже су облици дјеловања СОГРС које се организују ради размјене искустава, знања, усаглашавања и координирања активности од заједничког интереса за све или за више чланова Савеза.
Мреже разматрају питања од интереса за своје чланове и своја мишљења, закључке и приједлоге могу подносити Предсједништву Савеза, као и заинтересованим органима и организацијама.
Одлуку о оснивању мреже доноси Предсједништво, на приједлог заинтересованих општина и градова или појединих заједница, организација и органа, а могу настати и као резултат реализације одређеног пројекта у коме је Савез равноправан партнер.
Актом о оснивању мреже одређује се, у начелу циљеви мреже, организација и начин рада, а остала питања могу се ближе уредити Пословником мреже.
Мреже могу, по потреби, формирати комисије и друге облике дјеловања, што се утврђује Пословником мреже.