Predsjedništvo Savez opština i gradova Republike Srpske održao je svoju 74.sjednicu Predsjedništva dana 30.03.2022.godine u opštini Pale na kojoj su razmatrani i usvojeni sledeći materijali: Izvod iz zapisnika sa 73.sjednice Predsjedništva; Izvještaj o radu SOGRS za 2021.godinu; Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2021.godinu; Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2021.godinu; Plan rada SOGRS za 2022.godinu; Finansijski plan SOGRS za 2022.godinu; Prijedlog za obnovu mandata generalnog sekretara SOGRS; Strateški plan SOGRS 2022-2026.godina; Inicijativa grada Doboj za izmjenu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama; Aktuelna pitanja primjene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave; Prijedlog za imenovanje članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028.godina; Odluka o osnivanju Odbora u Savezu opština i gradova Republike Srpske; Odluka o osnivanju Mreža u savezu opština i gradova Republike Srpske; Prijedlog Dnevnog reda 19. Skupštine SOGRS; Inicijativa grada Gradiška za izmjene Zakona o prostornom uređenju; Inicijativa opštine Vukosavlje za izmjene i dopuna Zakona o predškolskom obrazovanju; Inicijativa Udruženja organskih proizvođača i prerađivača u RS „BIOTOP“.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za 2021.godinu i konstatovalo da je realizovan veliki broj događaja i pohvalilo rad Stručne službe i generalnog sekretara.
Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2021.godinu je jednoglasno usvojen, uz konstataciju Predsjendištva da je još uvijek nedovoljna naplata članarine i da to onemogućava nesmetan rad Saveza.
Tačka dnevnog reda Prijedlog za obnovu mandata generalnog sekretara SOGRS je preimenovana u Prijedlog za produženje mandata generalnog sekretara, u vezi čega je Predsjedništvo usvojilo zaključak da se produžava mandat generalnog sekretara do ispunjavanja uslova za sticanje uslova za penziju po osnovu godina starosti, sa mogućnošću produženja mandata.
U vezi Inicijativa grada Doboj za izmjenu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, čiji je smisao izmjena člana 59. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama na način da se omogući da procenat zaduženja gradova bude do 25% redovnih prihoda za prethodnu budžetsku godinu, Predsjedništvo je usvojilo zaključak da se prihvata navedena inicijativa s tim da se ona odnosi, pored gradova, i na druge jedinice lokalne samouprave koje imaju mogućnost takvog zaduženja.
Predsjedništvo je konstatovalo da je primjena Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave izazvala brojne probleme u opštinama i gradovima, u vezi čega je pokrenuza inicijativa za izmjene člana 7 Zakona o službemnicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, čiji je smisao da potpisnik Kolektivnog ugovora, pored Ministarstva uprave i loaklne samouprave i reprezentativnog sindikata, bude i Savez opština i gradova Republike Srpske. 
 
Predsjedništvo je usvojilo Inicijativu grada Gradiška za izmjene Zakona o prostornom uređenju, s obzirom da postoje neusaglašenosti sa članom 10. Zakona o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave.
Predsjedništvo je usvojilo Inicijativa opštine Vukosavlje za izmjene i dopuna Zakona o predškolskom obrazovanju, čiji je smisao da u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama sredstva za rashode za lična primanja koja se odnose na bruto plate zaposlenih i bruto naknade zaposlenih u predškolskim ustanovama obezbjeđuje Ministarstvo, dok sredstva za rashode po osnovu korišćenja roba i usluga o ostalo u vezi s tim, snosi jedinica lokalne samouprave.