BANjA LUKA-Nadzorni odbora Saveza opština i gradova Republike Srpske održao je svoju 13.redovnu sjednicu. dana 01.jula 2020.godine u Banja Luci, na kojoj su razmotreni i jednoglasno usvojeni: 1. Izvještaj o izvršavanju prava i obaveza svih organa Saveza opština i gradova Republike Srpske i realizaciji odluka, zaključaka i odredaba Statuta i drugih akata Saveza u 2019.godini; 2. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godinu; 3. Izvještaj o naplati članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godini;4. Finansijski plan Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2020.godinu; 5. Informacija o građevinskim oštećenjima u kancelarijskom poslovnom prostoru regionalne kancelarije Saveza u Banja Luci.
Nadzorni odbor Saveza je konstatovao da je pohvalno što je Savez pozitivno poslovao u 2019.godini sa značajnim ostatkom prihoda, koji je rezultat uglavnom povećanih napora Stručne služne Saveza i angažovanja na meunarodnim projektima, na kojima je pokrivena značajan dio materijalnih troškova i plata radnika Saveza.
Takođe je konstatovano da naplata članarine još uvijek nije dovoljna za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova Saveza, što može ugroziti finansijsku održivost Saveza ako u narednom periodu ne bude projekata međunarodnih organizacija.
Na kraju sjednice članovi Nadzornog odbora su se osvrnuli i na kriterijume Fonda solidarnosti Republike Srpske, na osnovu kojih su dijelom pokriveni budžetski gubici lokalnih zajednica nastali kao posledica negativnihh uticaja KOVID-19.