О пројекту

 Циљ пројекта је припремити основну анализу могућих сценарија успостављања регулаторног оквира у сектору водоснабдијевања и прикупљања и одводње отпадних вода, како би се очували и заштитили јавни интереси са једне стране, и успоставити транспарентно законско и регулаторно окружење како би се заштитили интереси потрошача, са друге.

Oпис Прojeктa: Прва фаза пројекта је имала за циљ пружити техничку помоћ како би успоставила законски и институционални оквир за сектор водоснабдијевања и прикупљања и одводње отпадних вода. Пројект је пружио одговоре на делегиране проблеме путем специфичне процјене која је дала анализу тренутне ситуације законског и институционалног оквира у сектору ВиК-а и понудила могуће сценарије за успостављање регулаторног оквира. Као коначан резултат, пројект је произвео два документа: "Студију о најбољем начину административног позиционирања регулаторног тијела у поступку утврђивања цијена комуналних услуга водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода" и "Методологију за одређивање цијена услуга водоснабдијевања/водоопскрбе и канализације у БиХ", који чине основу за наставак активности заговарања и лобирања у смислу могућег успостављања регулаторног/их тијела и тестирања методологије у двије локалне заједнице и њиховим комуналним предузећима. Савез општина и градова Републике Српске је активно укључен у имплементацију пројектних активности на нивоу рада Пројектног одбора.

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 

Донатори
 UNDP CO BiH

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности