Vlašić-S ciljem izrade preporuka za poboljšanje situacije u ostvarivanju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH, organizovali su radni sastanak sa predstavnicama/ima jedinica lokalnih samouprava. Na sastanku smo razgovarali o efikasnosti institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na lokalnom nivou, ulozi jedinica lokalne samouprave u promociji i vidljivosti problema iz ove oblasti, te različitim nivoima saradnje unutar i izvan lokalne zajednice. Tokom sastanka razmijenjeni su primjeri dobre prakse, te izvedene značajne preporuke za unapređenje lokalnih mehanizama kao što su rad komisije za ravnopravnost spolova, vidljivosti ovih pitanja na službenim veb stranicama, te uvezivanje sa drugim značajnim akterima u oblasti.