Program „Prevođenje okvira Ciljeva održivog razvoja u BiH u održiv i inkluzivan rast“ (SDG2BiH) ima za cilj podržati vlasti u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima i napretku prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja (SDG). SDG2BiH će se u periodu 2022-2025. godine implementirati na svim razinama vlasti u BiH, uključujući i lokalni nivo vlasti. SDG2BiH provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Vlada Švedske.
 
U okviru ceremonije dođele Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2022. godinu, koja će se održati 30. juna 2022. godine, biće dodijeljena „SDG nagrada za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“. Nagrada je ustanovljena 2021. godine kada su nagrađene jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su dale najbolje primjere odgovora na pandemiju KOVID-19 i podršku privatnom sektoru u BiH. U 2022. godini, fokus nagrade će biti najbolji i najinovativniji rezultati u praktičnoj implementaciji principa „Niko ne smije biti isključen“.
 
Glavni cilj je ocijeniti mjere koje su JLS provele s ciljem smanjenja nezaposlenosti kategorija stanovništva s otežanim pristupom tržištu rada, odnosno mjere usmjerene na uključivanje ranjivih kategorija u tržište rada. Primjeri ovakvih mjera su razvijanje sistema identifikacije ranjivih grupa i njihovih potreba za (samo)zapošljavanje, pripreme za lakši pristup tržištu rada (doškolovanje i prekvalifikacija), podsticaji za (samo)zapošljavanje, saradnja/podsticaji poslodavcima za zapošljavanje ranjivih kategorija i slično. Posmatraće se i podrška JLS razvoju socijalnog poduzetništva.
 
Ukoliko se vaša JLS želi kandidirati za ovu nagradu, molimo Vas da nam dostavite dokumente koji dokazuju načine kreiranja, implementacije i izvještavanja o provođenju mjera za pomoć ranjivim kategorijama pri (samo)zapošljavanju i pristupu tržištu rada. Dokumente dostavite do 27.05.2022. godine (petak) na e-mail adresu: info@zamisli2030.ba, a na isti e-mail možete dostaviti eventualna dodatna pitanja.