Пројекат “Јачање капацитета савеза општина и градова у Босни и Херцеговини” је пројекат развоја капацитета који финансирају  Влада Краљевине Шведске и Влада Швајцарске конфедерације,који има за циљ да подржи два савеза општина и градова у БиХ - Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС) и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, и уз техничку подршку Шведске асоцијације локалних власти  (SALAR) у периоду од фебруара 2018. до јула 2021. године.
Циљ пројекта је даље јачање капацитета савеза општина и градова у смислу заступања и заговарања интереса јединица локалне самоуправе, унапређења унутрашње структуре и управљања, као и  сарадње са чланицама кроз имплементацију одабраних приоритета из стратешких планова Савеза, како би постали респектабилни актери локалне управе у Републици Српској и БиХ.
Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 91/16), Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 99/17), Правилником о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 112/17) и Приручником за успостављање и развој финансијског управљања и контроле јединице локалних самоуправа су у обавези да уреде систем интерних контрола (ФУК) у складу са поментуом законском регулативом и COSO оквиром.
 
 С обзиром на комплексност посла увођења система интерних контрола с једне стране,
и интерне капацитете локалних самоуправа за испуњење ових захтјева и садашње услове, који показују да ови процеси у већини јединица локалне самоуправе (у даљем тексту ЈЛС) нису започети или су дјелимично започети, присутне су многобројне неправилности у систему интерних контрола ЈЛС, што потврђују ревизорски извјештаји.
 
С тим у вези, указала се потреба израдом стандардизовано модела за уређивање система финансијског управљања и контроле, који ће помоћи надлежним лицима у ЈЛС одговорним за увођење овог система да ове процесе започну и изврше у што краћем року. У зависности од степена развијености ЈЛС модели ће се моћи лако прилагођавати тим захтјевима и потребама.