У циљу контроле над радом органа и тијела СОГРС, те контроле материјално-финансијског пословања, фомиран је Надзорни одбор као орган Скупштине. Одбор има три члана: предсједника и два члана, са мандатом од четири године.
 
 Надзорни одбор рaзматра и контролише:
  • - примјену одредаба Статута СОГРС и других општих аката;
  • - извршавање права и обавеза свих органа СОГРС;
  • - материјално-финансијско    пословање   и    исправност   коришћења    материјално- финансијских средстава и имовине СОГРС;
  • - подноси извјештај Скупштини о свом раду за период између двије сједнице Скупштине;
  • - обавјештава Предсједништво о налазима који су произашли из надзора, у оквиру дјелокруга рада;
  • - извршавање одлука, закључака и других аката органа СОГРС;
  • - врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Скупштине СОГРС.

Надзорни одбор има право и дужност да о уоченим појавама и својим ставовима и закључцима обавјештава друге органе и чланове СОГРС, као и надлежне органе ван СОГРС.Надзорни одбор даје препоруке за унапређење законитости рада и пословања Савеза.

СЈЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

15. СЈЕДНИЦА 
15.сједница Надзорног одбора одржана је 23.03.2022.године у Теслићу, на којој је разматрани и усвојени следећи материјали: Извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза за 2021.годину; Финансијски план прихода и расхода Савеза за 2022.годину; Извјештај о наплати чланарина Савеза за 2021.годину; Извјештај о извршавању права и обавеза свих органа Савеза и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2021.години.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2021.годину, у вези чега је констатовано следеће: укупни остварени приходи Савеза у 2021.години износе 663.012КМ, а чине их приходи остварени од редовних активности Савеза и приходи остварени од пројектних активности; приходи остварени од редовних активности Савеза износе 250.924КМ, а односе се на приходе од чланарина који износе 192.920КМ, остале ванредне приходе СОГРС у износу од 58.004КМ.  Наглашено је да је  Савез за период 01.01.2021.-31.12.2021.године остварио вишак прихода над расходима у износу од 82.885КМ, у вези чега је посебно истакнут ангажман генералног секретара и Стручне службе на пројектима са међународним организацијама, јер је највећи дио материјалних трошкова који се односе на плате запослених и осталих трошкова  покривен ангажманом Савеза на пројектима међународних организација, и то у износу од 65%. 
У вези Извјештаја о наплати чланарине у 2021.године, Надзорни одбор је констатовао  да је у 2021.године дошло до повећања наплате чланарине и да она износи 77,12% што апсолутно износи 24.785,93КМ. Истакнуто је да су остварени приходи поред наведеног мањи од планираних у износу од 57.240,91КМ, односно 22,88%, у односу на план за 2021.годину.
 
14. СЈЕДНИЦА 
14.сједница Надзорног одбора одржана је 09.априла 2021.године у Бања Луци, у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: Извјештај о извршавању права и обавеза органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2020.години; Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2020.годину; Извјештај о наплати чланарина СОГРС за 2020.години; Финансијски план СОГРС за 2021.годину; Разно.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2020.годину, у вези чега је констатовано следеће: укупни остварени приходи СОГРС у 2020.години износе 542.012 КМ, а чине их приходи остварени од редовних активности и приходи остварени од пројектних активности; приходи остварени од редовних активности износе 171.319 КМ, а односе се на приходе од чланарина који износе 168.134 КМ и остале ванредне приходе у износу од 3.185 КМ; расходи остварени у 2020.години износе 532.843 КМ и односе се на трошкове бруто зарада запослених, трошкове пројектних активности, трошкове канцеларијског материјала, трошкове уговора експерата, трошкове амортизације, трошкове одржавања основних средстава.        
За период 01.01.2020.-31.12.2020.године СОГРС је остварио добитак у износу од 9.169 КМ.
У вези Извјештаја о наплати чланарина СОГРС у 2020.години, Надзорни одбор је констатовао да је проценат наплате чланарина за 2020.годину веома мали и да износи износи 67,21%, као и да је основни разлог пада наплате чланарина социо-економске последице изазване вирусом COVID 19, које су у значајној мјери утицала на пад прихода јединица локалне самоуправе.

13.СЈЕДНИЦА
Надзорни одбора Савеза општина и градова Републике Српске одржао је своју 13.редовну сједницу. дана 01.јула 2020.године у Бања Луци, на којој су размотрени и једногласно усвојени: 1. Извјештај о извршавању права и обавеза свих органа Савеза општина и градова Републике Српске и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2019.години; 2. Извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза општина и градова Републике Српске за 2019.годину; 3. Извјештај о наплати чланарина Савеза општина и градова Републике Српске за 2019.години;4. Финансијски план Савеза општина и градова Републике Српске за 2020.годину; 5. Информација о грађевинским оштећењима у канцеларијском пословном простору регионалне канцеларије Савеза у Бања Луци.
Надзорни одбор Савеза је констатовао да је похвално што је Савез позитивно пословао у 2019.години са значајним остатком прихода, који је резултат углавном повећаних напора Стручне служне Савеза и ангажовања на меународним пројектима, на којима је покривена значајан дио материјалних трошкова и плата радника Савеза.
Такође је констатовано да наплата чланарине још увијек није довољна за покривање основних материјалних трошкова Савеза, што може угрозити финансијску одрживост Савеза ако у наредном периоду не буде пројеката међународних организација.
На крају сједнице чланови Надзорног одбора су се осврнули и на критеријуме Фонда солидарности Републике Српске, на основу којих су дијелом покривени буџетски губици локалних заједница настали као последица негативнихх утицаја КОВИД-19. 
12. СЈЕДНИЦА
12. сједница Надзорног одбора одржана је 17.04.2019.године у Бања Луци, на којо су разматрани и усвојени следећи материјали: Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС  за 2018.годину; Финансијски план прихода и расхода СОГРС за 2019.годину; Извјештај о наплати чланарина СОГРС за 2018.годину; Извјештај о извршавању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2018.години.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину, у вези чега је констатовано следеће: укупни остварени приходи Савеза у 2018.години износе 549.211 КМ, од чега  је приход од чланарина 186.090КМ;  расходи остварени у 2018.години износе 534.564 КМ и односе се на трошкове бруто зарада запослених, трошкове пројектних активности, трошкове канцеларијског материјала, уговора експерата, трошкове амортизације, трошкове одржавања основних средстава.
За период 01.01.- 31.12.2018. године Савез је остварио добитак у износу од 14.646 КМ. Захваљујући додатном напору Стручне службе Савеза највећи дио материјалних трошкова који се односе на плате запослених, као и осталих трошкова, покривен је учешћем Савеза на пројектима међународних и других организација.
У вези Извјештаја о наплати чланарина СОГРС за 2018.годину констатовано је да приходи од чланарина Савеза у 2018.години обухватају 34,20 % укупних прихода Савеза односно да укупан износ остварених прихода од чланарина за 2018.годину износи 186.090,74 КМ. За разлику од 2017.године када је проценат наплате чланарина износио 74% у 2018.години је дошло до благог повећања наплате чланарине и он износи око 74,25%, што апсолутно износи 1.163,63 КМ. Остварени приходи поред наведеног мањи од планираних у износу од 64.545,48 КМ, односно 25,75%, у односу на план за 2018.године. Надзорни одбор је констатовао да наплата чланарине још увијек није довољна за несметано функционисање Савеза и да се финансијска одрживост Савеза одржава искључиво захваљујући проактивном односу Стручне службе Савеза на пројектима међународних и других организација.
 
11.СЈЕДНИЦА
11. сједница Надзорног одбора СОГРС одржана је 30.04.2018.године, на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС  за 2017.годину; Финансијски план прихода и расхода СОГРС за 2018.годину; Извјештај о наплати чланарина СОГРС за 2017.годину; Извјештај о извршавању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2017.години.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС  за 2017.годину, у вези чега је констатовано да укупни приходи остварени  у 2017.години износе 382.091 КМ, (приходи од чланарина који износе 184.927 КМ, приходе од пројектних активности СОГРС у износу од 179.545 КМ, као и  остали ванредни приходи у износу од 17.619 КМ); те да приходи од наплате чланарина СОГРС у 2017.г. обухватају 48 % укупних прихода СОГРС.
Укупно задужење по годишњем обрачуну за 2017.годину износи 251.365 КМ док је  наплата потраживања по основу чланарина за 2017.г. износи 184.927 КМ, односно 74% од задужења за поменути период ( у 2016.години проценат наплате чланарина износио је  72%). Остварени  приходи поред наведеног мањи од планираних у износу од 66.438 КМ, односно 26%, у односу на план за 2017.г.
Укупни расходи СОГРС за 2017.г. износе 379.185 КМ, од чега се 64% трошкова односи на трошкове пројектних активности, а обухватају трошкове бруто зарада запослених, трошкове амортизације, трошкове одржавања основних средстава, трошкове организације округлих столова, као и трошкове уговора експерата.  
За период 01.01.-31.12.2017.године СОГРС је остварио добитак у износу од 2.906 КМ.
 
 
10.СЈЕДНИЦА
10.сједница Надзорног одбора одржана је 30.03.2017.године на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: 1. Извјештај о остваривању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредби Статута и другх аката Савеза у 2016. години; 2. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину;        3. Извјештај о наплати чланарине СОГРС у 2016. години;  3. Финансијски план СОГРС за 2017.годину.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину, у вези чега је констатовано да су приходи остварени од редовних активности Савеза у 2016.години износе 300.921,00 КМ (приходе од чланарина - 183.113 КМ, остале приходе - 54.760 КМ, приходи од премија и камата - 2.405 КМ, као и приходи по основу отписаних нерализованих потраживања и обавеза). За период 01.01.-31.12.2016.године Савез је остварио добитак у износу од 3.334 КМ. Финансијски резултат дефинисан годишњим извјештајима, односно финансијска средства расположива су на рачунима Савеза, која ће се користити за остварење циљева дефинисаних Статутом СОГРС у наредном периоду.
У вези Извјештаја о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину констатовано је да приходи од чланарина Савеза у 2016.години обухватају 38 % укупних прихода СОГРС те да је у 2016.години наплата чланарине износила је око 72% (2015.г.-79%), односно остварени приходи су мањи за 27% од планираних или у износу од 68.250,38 КМ. Надзорни одбор је констатовао да финансијско пословање Савеза у великој мјери оптерећују потраживања из ранијих година.
 
 
9. СЈЕДНИЦА
9. сједница Надзорног одбора одржана је 07. априла 2016.године у Бања Луци, на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: 1. Извјештај о остваривању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредби Статута и других аката Удружења у 2015. години; 2. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2015. годину; 3. Извјештај о наплати чланарине СОГРС у 2015.години; 3. Финансијски план СОГРС за 2016.годину; 4. Мишљење Надзорног одбора за кредитно задужење за куповину пословног простора у згради Центра за социјални рад у Бијељини.
Надзорни одбор је усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2015.годину и констатовао следеће: да је Извештај сачињен у складу са позитивним законским прописима и међународним рачуноводственим стандардима; да 68% материјалних трошкова који се односе на плате запослених и канцеларијске трошкове  покрива учешћем СОГРС у пројектима међународних и других организација; те да је Независна агенција за ревизију, која је на захтјев Шведске агенције СИДА, вршила праћење и ревизију финансијског управљања и укупног функционисања Стручне службе СОГРС, дала веома позитивне оцјене о укупном стању и функционисању СОГРС.
У вези Извјештаја о наплати чланарине СОГРС у 2015.години, констатовано је да је остварена добра наплата чланарине у износу од 79%, за разлику од 2014.године. када је проценат наплате чланарине износио 52%. Надзорни одбор је предлажио општинама и градовима који имају велике заостале обавезе за чланарину да се потруде да у 2016.години редовно плаћају чланарину.
У вези са давањем мишљења на иницијативу генералног секретара за кредитно задужење за куповину пословног простора у згради Центра за социјални рад у Бијељини, Надзорни одбор је констатовао да је наведена иницијатива оправдана и да су сагласни да се СОГРС задужи у износу од 200.000 КМ, кроз дугорочни кредит, с приједлогом Председништву и Скупштини да се наведена иницијатива прихвати.
 
8. СЈЕДНИЦА
8.сједница Надзорног одбора одржана је 17. марта 2015.године у Бијељини, на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: 1. Извјештај о остваривању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредби Статута и других аката 2. Разматрање нацрта Извештаја о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2014. годину; 3. Разматрање нацрта Извештаја о наплати чланарине СОГРС у 2014. години; 4. Разматрање нацрта Финансијског плана прихода и расхода СОГРС за 2015. годину; 5. Актуелна питања.
Надзорни одбор је усвојио Извештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2014. годину, у вези са којим је констатовао следеће: Изјвештај је сачињен у складу са позитивним законским прописима и међународним рачуноводственим стандардима;      на остварени пословни резултат директно је утицао низак ниво наплате чланарина и штета изазвана елементарним непогодама у 2014.години; да су трошкови бруто зарада СОГРС-а покривени пројектима 40%, а укупни режијски трошкови 70% покривени учешћем у међународним пројектима; те да је укупан буџет смањен на основу прелиминарних резултата пописа из 2013.године.
У вези Извјештаја о наплати чланарине СОГРС у 2014.години, констатовано је да низак ниво наплате чланарине у износу од 52% угрожава редовно функционисање и финансијску одрживост Савеза. Надзорни одбор је предлажио да се омогући репрограм или отписивање дијела дуга од чланарина за општине/градове који су претрпјели штету узроковану временским непогодама 2014.године.
Надзорни одбор сматра да је Финансијског плана прихода и расхода СОГРС за 2014. годину, реално планиран у складу са стварним претпоставкама, активностима и циљевима, те да је при изради плана узето у обзир реализација буџета за 2014.годину, наставак започетих пројеката и реализација нових пројеката са међународним организацијама.