Предсједништво је извршни орган Скупштине се стара о постизању циљева Савеза као и усклађује рад и обавља послове између два засједања Скупштине. Предсједништво има 21 чланова које бира Скупштина. Предсједништво има предсједника и три потпредсједника и њихов мандат, као и мандат Предсједништва траје четири године. Предсједник СОГРС је уједно и предсједник Предсједништва, а бира се из састава Скупштине. Предсједник представља СОГРС пред домаћим и међународним актерима.

Скупштина бира Предсједништво Савеза тако да се обезбиједи сразмјерна заступљеност чланова водећи рачуна о територијалној заступљености, степену развијености и величини подручја чланова Савеза, те имајући у виду и родну равноправност.
 
Предсједништво врши следеће послове:
- управља радом Савеза између засиједања Скупштине и доноси потребне одлуке и друге акте ради остваривања циљева Савеза;
- управља имовином Савеза у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине и одлучује о задужењу Савеза;
- спроводи политику, одлуке и закључке Скупштине;
- утврђује приједлог статута и приједлоге за измјене и допуне статута и других општих аката које доноси Скупштина;
- доноси планове и програме рада Савеза на основу ставова и смјерница Скупштине;
- прати и усмјерава редовно обављање послова и разматра извјештаје о раду и активностима Савеза између двије сједнице Предсједништва;
- подноси Скупштини извјештај о свом раду и даје приједлоге смјерница за будући рад;
- даје приједлоге и мишљења и покреће иницијативе у име Савеза и чланова Савеза пред органима Републике и другим организацијама и институцијама;
- даје изјашњења на нацрте, односно приједлоге закона и других општих аката којима се уређује положај, права и обавезе јединица локалне самоуправе,
- усваја финансијски план и разматра извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза;
- утврђује пријем у чланство, престанак и иступање из чланства;
- припрема приједлоге дневног реда и материјале за одлучивање на сједницама Скупштине Савеза и одлучује о сазивању сједница Скупштине;-
- одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
- врши интерни распоред посебних задужења појединим члановима Предсједништва;
- оснива стална и повремена радна тијела и друге облике дјеловања Предсједништва, утврђује њихове послове и начин рада и именује њихове чланове;
- одлучује о одржавању конференција, тематских и других ширих скупова Савеза;
- образује стручну службу за обављање стручних, административних, организационих, техничких и других послова за потребе Савеза, у складу са овим статутом;
- предлаже Скупштини избор Предсједништва, предсједника, замјеника предсједника Савеза и генералног секретара;
- одлучује о додјељивању признања Савеза;
- у случају објективне спријечености да врши функцију или престанка функције генералног секретара, одређује лице из реда запослених у стручној служби Савеза које ће обављати послове генералног секретара до његовог повратка на рад, односно до редовног избора;
- доноси пословник о свом раду;
- обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

Чланови Предсједништва (општине и градови)
Бања Лука, Дервента, Приједор, Добој, Градишка,Источно Сарајево,Требиње, Мркоњић Град, Прњавор, Зворник, Бијељина, Лакташи, Модрича, Билећа, Језеро, Шамац,  Вишеград, Сребреница, Пале, Љубиње и генерални секретар Савеза.