Скупштина СОГРС је највиши орган СОГРС, коју чине представници чланица СОГРС. Сваког члана Савеза представља један представник са правом гласа.

Скупштина расправља и одлучује о питањима из дјелокруга Савеза, утврђена овим статутом а нарачито:
 • - усваја Статут Савеза и његове измјене и допуна;
 • - усваја пословник и друге опште акте утврђене овим статутом;
 • - утврђује смјернице за рад Савеза;
 • - усваја стратешке, програмске и друге документе Савеза;
 • - разматра годишњи извјештај о раду Предсједништва, Надзорног одбора и генералног секретара Савеза;
 • - разматра и усваја извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза;
 • - утврђује начин финансирања Савеза и утврђује висину чланарине;
 • - усваја изборна правила за избор органа Савеза;
 • - врши избор и разрјешење Предсједништва Савеза;
 • - врши избор и разрјешење предсједника и замјеника предсједника Савеза;
 • - врши избор и разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора;
 • - именује и разрјешава генералног секретара Савеза;
 • - оснива стална и повремена радна тијела и друге облике дјеловања утврђује њихове послове и начин рада:
 • - одлучује о удруживању Савеза у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству, у складу са законом и овим статутом;
 • - оснива организације и правна лица од интереса за Савез и његове чланове, у складу са законом и овим статутом;
 • - одлучује о статусним промјенама, о престанку постојања Савеза и о расподјели преостале имовине у случају престанка постојања Савеза;
 • - одлучује о установљавању награда и признања Савеза;
 • - врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим прописима.